dkk fejlec 2

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

A Derkovits Kulturális Központ felügyeleti szervének megnevezése, és az címe, levelezési címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja.

Archív

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Derkovits Kulturális Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

Jogszabályok:
 

14/2018. (IX.27.) sz. Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a város közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és ellátásának feltételeiről
2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről
2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
1996 évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
1994 évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992 évi LVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
376/2017. (XII. 11.) Kormány rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről
379/2017. (XII. 11.) Kormány rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
388/2017. (XII. 13.) Kormány rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
449/2013. (XI. 28.) Kormány rendeleta közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
114/2013. (IV. 16.) Kormány rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
32/2012. (XII.21.) sz. Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a város közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és ellátásának feltételeiről (Archív)
3/2009. (I. 10.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. Kormányrendelet módosításáról
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
73/2003. (V. 28.) Kormány rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
6/2001. (01. 17.) Kormány rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
60/1998. (III. 27.) Kormány rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
194/2000. (XI. 24.) Kormány rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
20/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet a a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről
150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
29/1986. (IX. 1.) MM rendelet az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
2015. évi CCVII törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről

Frissítve: 2018.03.9.

 
 
Frissítve: 2018.2.27.
 
 
 
 

Az intézmény nyilvántartásai

A Derkovits Kulturális Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Archív
 
 
 
Hirdetmények 
 
 
 Frissítve: 2016.10.20.
 

Pályázatok

A Derkovits Kulturális Központ által benyújtott/kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Frissítve: 2017.4.27.


Az intézmény teljesítményének mérésére szolgáló felmérések

A Derkovits Kulturális Központ feladatellátásának teljesítésére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk, és az ezek alapján készített szakmai beszámolók.

Frissítve: 2018.3.9.

 Archív

Rendezvénynaptár

Előző hónap November 2018 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
 
KÖZADATKERESŐ
 
 
Adatkezelési tájékoztató
 
 
 
Derkovits Kulturális Központ programfüzete
 
 
 
MOZI
 
 

Rendezvénybejelentő lap

rendbejelentolap2019