dkk fejlec 2

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

A Derkovits Kulturális Központ felügyeleti szervének megnevezése, és az címe, levelezési címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja.

Archív

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Derkovits Kulturális Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

Jogszabályok:

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
1996 évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
1994 évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992 évi LVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről
32/2012. (XII.21.) sz. Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a város közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és ellátásának feltételeiről
3/2009. (I. 10.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. Kormányrendelet módosításáról
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
73/2003. (V. 28.) Kormány rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
6/2001. (01. 17.) Kormány rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
60/1998. (III. 27.) Kormány rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
29/1986. (IX. 1.) MM rendelet az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
2015. évi CCVII törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

Frissítve: 2015.12.21.

 
 
Frissítve: 2017.1.1.
 
 
 
 

Az intézmény nyilvántartásai

A Derkovits Kulturális Központ által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Archív
 
 
 
Hirdetmények 
 
 
 Frissítve: 2016.10.20.
 

Pályázatok

A Derkovits Kulturális Központ által benyújtott/kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Frissítve: 2017.1.10.


Az intézmény teljesítményének mérésére szolgáló felmérések

A Derkovits Kulturális Központ feladatellátásának teljesítésére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk, és az ezek alapján készített szakmai beszámolók.

Frissítve: 2016.7.28.

 Archív

Rendezvénynaptár

Előző hónap Február 2017 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28
 
KÖZADATKERESŐ
 
 
 
 
Derkovits Kulturális Központ programfüzete
 
 
 
MOZI
 
 

Rendezvénybejelentő lap

rendbejelentolap2013